I'm looking for a compulsory insurance

* กรณี รถปิ๊กอัพ 4 ประตูให้เลือกเป็นรถยนต์นั่ง(110)

พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) คือ

พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คือ กฎหมายที่ให้คุ้มครองเฉพาะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ของผู้ประสบภัยจากรถ เนื่องมาจากอุบัติเหตุรถเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินด้วย โดยจะได้รับการชดใช้หรือค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่กฎหมายกำหนด
# พ.ร.บ. คุ้มครองเฉพาะคน เจ็บจ่าย ตายจ่าย พิการจ่าย ตามค่ารักษาพยาบาลจริง หรือ ตามวงเงินที่กำหนด

ความคุ้มครอง ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)


ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด

ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด

ค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท

เสียอวัยวะ

ได้รับ 35,000 บาท

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ

ได้รับ 35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายหลังพิสูจน์ถูกผิดแล้ว

บาดเจ็บ

ค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท

เสียอวัยวะ

นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป ได้รับ 200,000 บาท
เสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับ 250,000 บาท
เสียอวัยวะ 2 ส่วน ได้รับ 300,000 บาท

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ

ได้รับ 300,000 บาท