รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1729, 0-2792-5500

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 492-494 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2792-5555, 0-2792-5050,

โทรสาร: 0-2541-5170, 0-2541-5039

www.asset.co.th

praic@asset.co.th

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อในวันที่ 19 สิงหาคม 2525 ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯประกอบด้วย บิวตี้เจมส์กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอันดับหนึ่งของประเทศไทย) ฮอนด้าปิ่นเกล้า กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจยานยนต์และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) โดยในกลุ่มบิวตี้เจมส์และกลุ่มฮอนด้าปิ่นเกล้า ยังมีกิจการในเครืออีกหลายประเภท อาทิ โรงแรม สนามกอล์ฟ และภัตตาคารเป็นต้นบริษัทน้ำตาลเอกผลจำกัด และกลุ่มบริษัท ลีนุตพงษ์โลดิ้งจำกัด พ.ศ. 2543 เพื่อก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ ค.ศ. 2000 วางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้วย internet และ เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัยมาร่วมบริหารงานเพื่อรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วย20 สิงหาคม 2554 ได้รับรอง ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ แสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงาน และการบริการที่มีคุณภาพ และ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับอย่างแท้จริง

ปี พ.ศ.2545 - ดำเนินการปรับโครงสร้างมีการปรับเปลี่ยนผู้ถือ หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท อันแสดงให้เห็นถึงความ มั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคงตลอดไป พร้อมนโยบายสาขาภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ.2548 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม ความ แข็งแกร่ง รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี

ปี พ.ศ.2550 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท เพื่อรองรับ การเปิดการค้าเสรี และสนองนโยบายกรมการประกันภัย6 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้เอา ประกันภัย รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์

ปี พ.ศ.2556 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 510 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 590 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 560 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ของ สินทรัพย์ประกันภัย

  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยรถยนต์ 1 Play Light
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
  • ประกันภัยคนรักบ้าน
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แท็กซี่