รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด

ศรีอยุธยาประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2657-2999

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน Aถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์ : 0-2657-2555,

โทรสาร :02-657-2500

www.sagi.co.th/

info@sagi.co.th

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2493 ด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัย ต่อมาปี2514 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจการรับประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งรวมไปถึงการรับประกันภัยรถยนต์ และเมื่อปี2530บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก20ล้านบาท เป็น40ล้านบาท และได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นมา บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 9พฤษภาคม 2537

ในปี 2553 บริษัทฯได้รับอนุมัติจากสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ในการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และในการซื้อกิจการครั้งนี้ ทาง บริษัทฯมีการทำสัญญา Bancassurance กับทางธนาคารอีก10ปี ทำให้ทางบริษัทฯสามารถขยายการให้บริการกับลูกค้าได้มากขึ้น กระทั่ง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บริษัทฯได้ทำการเปลี่ยนชื่อและตราของบริษัทฯ จากบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด จนถึงเดือนตุลาคม บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อ “ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ” และทำธุรกิจด้านประกันภัยจนถึงปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย

  ประกันภัยสำหรับบุคคลและครอบครัว
 • ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

 • ประกันภัยสำหรับธุรกิจ
 • ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม
 • ประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ)ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • ประกันธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันเครื่องจักรชำรุด
 • ประกันภัยงานก่อสร้าง และ งานติดตั้งเครื่องจักร
 • ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยตัวเรือ