หมายเหตุ : สำหรับเลือกซื้อบริษัทประกันใหม่เท่านั้น เฉพาะรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า