รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าพระยาประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1119, 0-2648-6666

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถ.พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2648-6666,

โทรสาร: -

www.cpyins.com

contact@cpyins.com

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย Non-life lnsurance เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 010550059530 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 12/2540 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2540 โดยเริ่มต้นจากการรับประกันรถยนต์ และประกันอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ วันที่ 4 มกราคม 2549 บริษัท ได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0107549000017 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเลขที่ ป. 1/2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 และบริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นลำดับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยทางทะเล
  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยทรัพย์สิน
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด