รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพยประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1736 กด 1
โทร : 0-2643-2121

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ : 0-2239-2200,

โทรสาร : 0-2239-2049

www.dhipaya.co.th/

info@dhipaya.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เคยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างปี พ.ศ.2518 ถึงปีพ.ศ. 2537 ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนของจอมพลสฤษดิ์ กับ ส่วนของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้กระทรวงการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 55.6 จึงส่งผลให้ทิพยประกันภัย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แปรรูปบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น " บริษัทมหาชน " อย่างสมบูรณ์ โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททิพยประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน
  • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท
  • ประกันภัยเครื่องบิน
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • ประกันตามหลักศาสนาอิสลาม