รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงไทยพานิชประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2309-5888

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2624-1111,

โทรสาร: 0-2624-1234

www.kpi.co.th

-

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด โดยการนำของ พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียนขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ด้วยธุรกิจที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์

ปัจจุบัน บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร เราจึงพร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นเจตนารมณ์ที่ดีของบริษัทฯ เสมอมา และพร้อมที่จะขยายกิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น จะช่วยบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันจะส่งผลดีสู่สังคมไทย ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนให้สังคมไทยมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  • ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
  • ประกันภัยทรัพย์สินและวิศวกรรม
  • ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย

รายชื่อสาขา