รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินมั่นคงประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1557

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 0-2378-7000,

โทรสาร : 02-377-3322

www.smk.co.th

info@smk.co.th

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2ล้านบาทภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยทางรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทและเมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุนตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง การดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยงลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ได้กำหนดว่าบริษัทฯจะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ140สำหรับข้อมูล ณ 30กันยายน 2556 บริษัทฯมีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ 545.39 และบริษัทฯยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดเป็นจำนวนถึง 3,582.86 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต

บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักและเป็นบริษัทฯแรก ที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยสุขภาพ
  • ประกันภัยโรคมะเร็ง
  • ประกันภัยอัคคีภัย
  • ประกันภัยอุบัติเหตุ
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น ประกันภัยสินค้า , ประกันภัยเบ็ดเตล็ด