รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันคุ้มภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2257-8080

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/5-6 , 26/10-11 , 26/16-17 อาคารอรกานต์ ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์: 0-2257-8000,

โทรสาร: 0-2254-8490

www.safety.co.th/th

samaggi@samaggi.co.th

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2484 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของประเทศ กรรมการชุดแรกของบริษัทฯ คือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และนายหลุย พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก สำนักงานแห่งแรกตั้งรวมอยู่กับธนาคารแห่งเอเซียฯ ณ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 บริษัทฯ เพิกถอนการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในระหว่างปี ได้แก่ Insurance Australia Group Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 50) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ IAG International Pty Limited (ถือหุ้นร้อยละ 49) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกันคุ้มภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยอุบัติเหตุ
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ประกันภัยบ้าน
  • ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม
  • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันเบ็ดเตล็ด
  • ประกันภัยทรัพย์สิน