นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นการกำหนดวิธีการที่บริษัทจะจัดเก็บ ข้อมูล นำมาใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย


  บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้ท่านที่กำลังค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัย สามารถเข้าถึงโดยง่ายและสามารถเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อระบุตัวบุคคล

 • การยอมรับนโยบาย

  การยอมรับนโยบายการใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเป็นความสมัครใจทั้งหมด การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที และตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งว่า บริษัทสามารถจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทไม่มีนโยบายขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรใดๆ แต่อาจมีกรณีจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตัวแทน บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการบางรายที่ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทหรือที่บริษัทใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งบริษัทบริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพียงเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการให้บริการและทำงานของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น

 • การสร้างบัญชีกับบริษัท

  ท่านมีสิทธิจะสร้างหรือไม่สร้างบัญชีกับบริษัทก็ได้ กรณีท่านสร้างบัญชีกับบริษัทบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้คือ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด เพศ และข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่ท่านตกลงที่จะมอบให้แก่บริษัทในขณะที่ท่านสร้างบัญชีหรือในเวลาต่อมาเพื่อที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะทำการค้นหาและการเปรียบเทียบที่ต้องการทำซ้ำได้ ส่วนกรณีที่ท่านเพียงแต่ทำการสืบค้น แต่ไม่ได้สร้างบัญชีกับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บที่อยู่ไอพีของท่าน เวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท อุปกรณ์ของท่าน ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมและติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของบริษัท บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคบางประการจากเบราว์เซอร์ของท่าน

 • สิทธิในการควบคุม จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านมีสิทธิ ควบคุม จัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้เพื่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามบริษัทเกี่ยวกับวิธีที่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตลอดจนท่านมีสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทันสมัย หรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยการติดต่อบริษัทโดยตรง ที่นี่

 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลเป็นเรื่องสำคัญ

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่บุคคลอื่นเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการใช้การจัดเก็บการเปิดเผยหรือการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท