รายละเอียดแพคเกจ


บมจ.กรุงเทพประกันภัย

แพคเกจ : Comprehensive Plan 2

3.5 /5
คะแนนความคุ้มครอง

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

1.) การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท
2.) การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย 2,000,000 บาท
3.) การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท
4.) การเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร บางส่วน ไม่คุ้มครอง
5.) การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ไม่คุ้มครอง
6.) ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย ไม่คุ้มครอง
7.) การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย ไม่คุ้มครอง
8.) การนำส่งยารักษาโรค ไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองสัมภาระ และทรัพย์สิน

1.) การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 15,000 บาท
2.) ค่าชดเชยกรณีสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย 70,000 บาท
3.) การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง ไม่คุ้มครอง
4.) การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
5.) การสูญหาย หรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองในการเดินทาง

1.) การล่าช้าในการเดินทาง 6,000 บาท
2.) ค่าชดเชยกรณีถูกยกเลิกการเดินทาง 150,000 บาท
3.) การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง
4.) การลดจำนวนวันเดินทาง 150,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

1.) ค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน ไม่คุ้มครอง
2.) การจี้เครื่องบิน 12,000 บาท
3.) การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ไม่คุ้มครอง
4.) ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ ไม่คุ้มครอง
5.) การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ ไม่คุ้มครอง
6.) ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 บาท
7.) ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ ไม่คุ้มครอง
8.) การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย ไม่คุ้มครอง
9.) การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า ไม่คุ้มครอง
10.) การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ ไม่คุ้มครอง
11.) ค่าเดินทางเพิ่มเติม ไม่คุ้มครอง
12.) การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 36,000 บาท
13.) ค่าห้องและค่าอาหารถึงค่าการพยาบาลต่อวัน ไม่คุ้มครอง
14.) ค่าคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ ไม่คุ้มครอง
15.) รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน ไม่คุ้มครอง
16.) การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพื่อการศึกษา ไม่คุ้มครอง
17.) การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว ไม่คุ้มครอง
18.) ความเสียหายต่อบัตรเครดิต ไม่คุ้มครอง
19.) การสูญเสียหรือความเสียหาย ของทรัพย์สินภายในบ้าน ไม่คุ้มครอง