รายละเอียดแพคเกจ


บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

แพคเกจ : Plan C ( Worldwide )

3.5 /5
คะแนนความคุ้มครอง

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

1.) การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 3,000,000 บาท
2.) การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย 5,000,000 บาท
3.) การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000,000 บาท
4.) การเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร บางส่วน ไม่คุ้มครอง
5.) การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 3,000,000 บาท
6.) ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 30,000 บาท
7.) การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย ไม่คุ้มครอง
8.) การนำส่งยารักษาโรค ไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองสัมภาระ และทรัพย์สิน

1.) การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 10,000 บาท
2.) ค่าชดเชยกรณีสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย 30,000 บาท
3.) การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง 7,000 บาท
4.) การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 10,000 บาท
5.) การสูญหาย หรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 30,000 บาท

ความคุ้มครองในการเดินทาง

1.) การล่าช้าในการเดินทาง 20,000 บาท
2.) ค่าชดเชยกรณีถูกยกเลิกการเดินทาง 30,000 บาท
3.) การพลาดการต่อเที่ยวบิน 15,000 บาท
4.) การลดจำนวนวันเดินทาง 30,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

1.) ค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1,000 บาท
2.) การจี้เครื่องบิน 300,000 บาท
3.) การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 100,000 บาท
4.) ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 15 วัน
5.) การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ ไม่คุ้มครอง
6.) ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 3,000,000 บาท
7.) ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ 1,000,000 บาท
8.) การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย ไม่คุ้มครอง
9.) การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 20,000 บาท
10.) การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ ไม่คุ้มครอง
11.) ค่าเดินทางเพิ่มเติม ไม่คุ้มครอง
12.) การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,000 บาท
13.) ค่าห้องและค่าอาหารถึงค่าการพยาบาลต่อวัน ไม่คุ้มครอง
14.) ค่าคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ ไม่คุ้มครอง
15.) รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 บาท
16.) การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพื่อการศึกษา ไม่คุ้มครอง
17.) การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว ไม่คุ้มครอง
18.) ความเสียหายต่อบัตรเครดิต ไม่คุ้มครอง
19.) การสูญเสียหรือความเสียหาย ของทรัพย์สินภายในบ้าน ไม่คุ้มครอง