รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1620

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์: 0-2285-8888,

โทรสาร: 0-2610-2100

www.bangkokinsurance.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อว่า " บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (The Asia Insurance Co., Ltd.) " ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ทั้งนี้ ในยุคแรกของการดำเนินงาน บริษัทฯ เป็นเพียงแผนกประกันภัยเล็กๆ แผนกหนึ่งในบริษัท เอเซียพาณิชย์ จำกัด และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490) ต่อมาในปี 2507 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัดจากนั้นได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ " บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) "

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง ก้าวสู่ปีที่ 69 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การบริหารของคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ กรุงเทพประกันภัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบริการที่เป็นเลิศ ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัย และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยแนวคิด “ ใจเขา ใจเรา คือ สิ่งที่เรายึดมั่น ” เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และอุ่นใจในทุกสถานการณ์ดังสโลแกนที่ว่า “ กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว ” ตลอดไป

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย

 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า
 • ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน
 • ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ
 • ประกันภัยวิศวกรรม
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยประเภทอื่นๆ ( ประกันภัยอิสรภาพ,ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ,ประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย,ประกันภัย เครื่องบิน)