รายละเอียดแพคเกจ

บมจ.ธนชาตประกันภัย

แพคเกจ : TNI ป2+ จัดเต็ม ทุน 1 แสนบาท อายุรถ 1-20 ปี (ซ่อมอู่)

SAVE 1,016.75บาท

6,982.25 บาท

7,999.00 บาท

 • ประกันชั้น : 2+
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความเสียหายส่วนแรก : ไม่มี
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000 บาท

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

1.) ความเสียหายต่อรถยนต์:
100,000 บาท / ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก:
  -
2.) ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้:
100,000 บาท / ครั้ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.:
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2.) ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก:
1,000,000 บาท / ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก:
  -

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1.) อุบัติเหตุส่วนบุคคล :
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร:
  • ผู้ขับขี่ 1 คน:
   100,000 บาท / คน
  • ผู้โดยสาร 6 คน:
   100,000 บาท / คน
2.) ค่ารักษาพยาบาล:
100,000 บาท / คน
3.) การประกันตัวผู้ขับขี่:
200,000 บาท / ครั้ง