ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัท

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเปรียบเทียบราคาและซื้อประกันภัย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์มประกันออนไลน์ อู้หู”) จากบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

ผู้ใช้บริการขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

 1. โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ (ซึ่งเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ”) อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ อู้หู เนื่องจากการเข้าใช้ เข้าถึง หรือได้รับบริการใดๆ จากผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ถือว่าท่านตกลงผู้พันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 2. แพลตฟอร์มประกันออนไลน์ อู้หู เป็นเว็บไซต์จัดหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัย เพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อเสนอขายต่อลูกค้าที่สนใจ โดยแพลตฟอร์มจะแสดงรายชื่อผู้รับประกันภัย ราคา และ/หรือรายละเอียดความคุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ให้ ผู้ใช้บริการเลือก
 3. ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าจะเปรียบเทียบราคาของผู้รับประกันภัยทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
 4. ผู้ให้บริการจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหรือ ได้สมัครลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเพื่อตั้งชื่อบัญชีสำหรับใช้บริการแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ อู้หู การเข้าใช้งานดังกล่าวให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการและยอมผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้ใช้บริการเปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้ใช้บริการมีความผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น
 6. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ได้ถูกเปิดเผยมายังผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการได้ขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้บนแพลตฟอร์มนี้ ผู้ให้บริการจะนำไปใช้เพื่อเป็นการให้บริการบนแพลตฟอร์มตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ และบริษัทย่อยของผู้ให้บริการ รวมถึงบริษัทพันธมิตร ซึ่งผู้ใช้บริการอาจมีความสนใจ โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้ติดต่อผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดได้
 8. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริงไม่ทำให้สำคัญผิด การปกปิดความจริงหรือแถลงข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแพลตฟอร์มกรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง และผู้รับประกันภัยสงวนสิทธิ์ในการให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมาก่อนการทำประกันภัย
 9. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถอัพเดทข้อมูลได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าสู่แพลตฟอร์มด้วยบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ
 10. ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลงเผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดกับข้อมูลในแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากการประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ
 11. ห้ามใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อข้อกฎหมาย
 12. ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการขอใช้บริการแพลตฟอร์ม โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเหตุผลการปฏิเสธการขอใช้บริการ
 13. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการแพลตฟอร์มเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนด หรือพบว่าการกระทำของผู้ใช้บริการอาจก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ อาทิ การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น เป็นต้น
 14. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มหรือปิดปรับปรุงแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังผู้ใช้บริการ
 15. ผู้ให้บริการไม่อาจรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม หรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 16. ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธการเก็บ Cookie (คุกกี้) โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
 17. ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ
 18. ผู้ให้บริการขอให้ท่านยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มทันทีหากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของผู้ให้บริการ
 19. ผู้ให้บริการขอยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของผู้ให้บริการ
 20. ผู้ใช้บริการขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว