รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยไพบูลย์ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2246-9635 ต่อ 77

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 10400

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์: 0-2246-9635 ,

โทรสาร: 0-2246-9660

www.thaipaiboon.com/

webmaster@thaipaiboon.com

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง1,586.1% (ข้อมูลการเงิน ณ30 ก.ย. 59) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45% สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เรามุ่งมั่นสนองตอบความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยปณิธานของการเสริมสร้างความมั่นคง เติมเต็มความมั่นใจ ดั่ง

“ คู่หูที่แสนดี ” Your Finest Partner

พันธกิจ “ มั่นคง มีคุณภาพ โปร่งใส และยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี "

- มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สนองความต้องการของลูกค้า และคู่ค้า โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและการให้บริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจอย่างยั่งยืน

- มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพที่ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของความสุจริต ความเป็นเอกภาพ และความมันคงของบริษัท

- มุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรของบริษัทให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีจิตสำนึกด้านการบริการ มีความรักและผูกพันต่อองค์กร มีความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

- มุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยเกื้อกูลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชีวิตคนไทยและสังคมไทยที่ป็นเสมือนบ้านอันมั่นคงอย่างยั่งยืน ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดี

ดาวน์โหลดประวัติความเป็นมาของบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) : http://www.thaipaiboon.com/filemanager/file_download/file7020160803042950.pdf

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • โครงการพิเศษไทยไลฟ์กรุ๊ป
  • พ.ร.บ.รถยนต์
  • ประกันภัยทรัพย์สิน
  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยมะเร็ง
  • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย

รายชื่อสาขา