รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นวกิจ ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1748

บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/47-55 90/3-6 อาคารสาธรธานี ชั้น 26 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2664-7777,

โทรสาร: 0-2636-7999

www.navakij.co.th

-

บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2476ภายใต้ชื่อ บริษัท หล่วงหลีประกันภัยจำกัด โดยเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 80 ปี ปัจจุบัน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว330ล้านบาท โดยมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค31 แห่ง

วิสัยทัศน์

 1. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพต่อสังคม อย่างมีจริยธรรม และมีกำไรพอสมควร
 2. เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครือข่าย บุคลากรที่มีคุณภาพ การบริการและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ
 3. ดำเนินการในด้านการประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครองที่มีคุณค่าและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยทั่วไป

พันธกิจ

 1. ให้การบริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้เอาประกันภัย ด้วยความสุจริต และเป็นธรรม
 2. คิดค้นและพัฒนาการประกันภัยแบบต่างๆ เสนอเป็นบริการใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของสังคมให้ได้มากที่สุด
 3. พัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ด้านของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นที่คุณภาพของการบริการและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
 4. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันฉันท์พี่น้องในหมู่พนักงาน ตลอดจนการจัดผลประโยชน์และสวัสดิการที่ดี และเหมาะสมแก่สภาวะแวดล้อมของสังคม
 5. ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ เป็นทั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญของบริษัทและสังคม
 6. พัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในระบบการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นวกิจ ประกันภัย

 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • ประกันภัยรถยนต์